Klauzula

Warszawski Sąd Arbitrażowy

Poniżej treść sugerowanej klauzuli arbitrażowej stanowiącej umowny zapis na Warszawski Sąd Arbitrażowy:

Strony zgodnie oświadczają, że poddają wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy wyłącznej jurysdykcji Warszawskiego Sądu Arbitrażowego działającego przy Fundacji Ius Nostrum zgodnie z aktualnym – na dzień wytoczenia powództwa – regulaminem i taryfikatorem opłat.