O sądzie

Warszawski Sąd Arbitrażowy

Warszawski Sąd Arbitrażowy powstał pod koniec 2019 roku z inicjatywy grupy warszawskich prawników i przedsiębiorców. Idea, jaka nam przyświecała,
to chęć stworzenia stałego sądu polubownego, który w sposób szybki, profesjonalny i uczciwy będzie rozstrzygał spory prawne zarówno między przedsiębiorcami jak i osobami fizycznymi pozostającymi w cywilnych sporach majątkowych.

Arbitrzy Warszawskiego Sądu Arbitrażowego posiadają co najmniej kilkunastoletnie doświadczenie procesowe jako czynni pełnomocnicy powodów czy pozwanych w sprawach cywilnych oraz gospodarczych. Taka wszechstronność w działaniach prawnych arbitrów Warszawskiego Sądu Arbitrażowego, którzy nota bene sami są czynnymi przedsiębiorcami, gwarantuje rozstrzyganie spraw w sposób uwzględniający powszechne praktyki rynkowe i realia ekonomiczne.

Wyrażamy nadzieję, że wobec obiektywnie wydłużającego się czasu postępowań przed sądami powszechnymi nasza inicjatywa spotka się z Państwa zainteresowaniem.